นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0”

ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน 2560

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 


 

 

การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0”ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน 2560

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

      บทบาทหน้าที่ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจสานสายใยความรัก ความผูกพันของสมาชิก และได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวนชน

      ส.บ.ม.ท.ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนายกระดับคุณภาพมัธยม การจัดประชุมครั้งนี้ถือว่าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย ศธ.ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย ส.บ.ม.ท.เป็นองค์กรกลางแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับที่เป็นองค์กรวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ให้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นผู้นำสร้างชาติในอนาคต

                          

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 22.1.2561 , อ่าน: 75
 
Copyright 2016 by www.saat2016.com