Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

เอกสารสำคัญ ประกาศ และคำสั่ง ส.บ.ม.ท. การอบรมและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 51 

 

01.กำหนดการ การอบรมสัมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท.

02.ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดสรรสมาชิกรางวัล ส.บ.ม.ท. 

03.ประกาศพิจารณาคัดเลือก ผู้บริหารดีเด่น 65.

04.หนังสือเชิญประชุมโครงการสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 51 ประธาน สาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัด

05.หนังสือเชิญประชุมโครงการสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 51 ผอ.โรงเรียน

06.หนังสือเชิญประชุมโครงการสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 51 ผอ. เขต

07.หนังสือเชิญบรรยายการประเมินผู้บริหาร ครู ว.Pa โดย ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า

08.หนังสือเรียนเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

09.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคม จังหวัดอุบลราชธานี

10.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคม สมุทรปราการ

11.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคม พิษณุโลก

12.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคม กรุงเทพเขต 1 ชุดที่ 2

13.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคม กรุงเทพเขต 1 ชุดที่ 1

14.ประกาศฯผลพิจารณาผู้บริหารดีเด่น

15. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้บริหาร จังหวัดอ่างทอง

16.ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร เขต 1

17.โครงการเเละกำหนดการประชุม2564.

18.หนังสือเชิญประชุมโครงการสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 51 รอง ผอ. เขต

19.ระเบียบการแข่งขันกีฬาสบมท. ปี 2565

20.ประกาศแต่งตั้งประธานสาขา ชุดที่25

21. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมสัมนาวิชาการ 2565

22. หนังสือเชิญประชุมโครงการสัมนาวิชาการ 2565

23. ประกาศฯผลพิจารณาผู้บริหารดีเด่น64

24. เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

25.ขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 51

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา