ภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

Category: Gallery
Hits: 723

ภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  (ครั้งที่ 50)  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

 

 

 

 

ลิงค์ประมวลภาพ : ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อม ณ จังหวัดเชียงราย