Written by Chatapakorn Srisangvech
Hits: 865

แบบประเมินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส.บ.ม.ท.

 

สมาชิกสามารถเข้าไปทำแบบการประเมินเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์  :  แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563