Copyright 2024 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

เกี่ยวกับสมาคม

 

   สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นการเฉพาะ เดิมชื่อว่า “สมาคมครูใหญ่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 ตามแนวเจตนารมณ์ของ ท่านอาจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมวิสามัญศึกษา กับ ฯพณฯ รัฐมนตรี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนายสุวรรณ จันทร์สม ผู้อำนวยการกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2514 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท กรุงเทพมหานครและมีนายกสมาคมฯ คนแรกคือ คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2515-2518

          ต่อมา ปี พ.ศ. 2539 สมาคมฯได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อว่า “ส.บ.ม.ท.” โดยมีภารกิจหลักที่จพส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสู่นักบริหารมืออาชีพที่ส่งผลให้สมาคมฯมีความเข็มแข็งเป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นสูง พิทักษ์และปกป้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจโดยจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานดีเด่น รวมทั้งจัดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้รับการยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณในวาระที่เหมาะสม จวบจนปัจจุบัน ส.บ.ม.ท. มีอายุกว่า 45 ปีแล้ว สมาคมฯ ก็ยังมีความมั่นคงในอุดมการณ์ เป็นองค์กรที่ยังคงความเป็นมัธยมศึกษาที่สมบูรณ์ ที่จะร่วมปณิธานในการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติต่อไป

___________________________________________________________________________________________

สำนักงาน ส.บ.ม.ท. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เลขที่ 330/3 ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

 

ประวัติความเป็นมาการมัธยมศึกษา (สำเริง นิลประดิษฐ์)

 


 

<< DOWNLOAD >>

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา